تهیه اجاره بها مسکن نیازمندان0

منتظر تامین اعتبار

ریال 10,000,000
0.00% از مبلغ کل جمع شده
0.00% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


تهیه گوشت برای نیازمندان0

منتظر تامین اعتبار

ریال 7,000,000
0.00% از مبلغ کل جمع شده
0.00% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم


تهیه لباس گرم برای بچه ها0

منتظر تامین اعتبار

ریال 5,000,000
0.00% از مبلغ کل جمع شده
0.00% از مبلغ کل جمع شده
هنوز مبلغ جمع شده به مبلغ مشخص شده نرسیده

حمایت میکنم

طراحی سایت : میهن مدیا